Logistic Management Window Application

 
          ออกแบบระบบ และ เขียนโปรแกรม ขนส่งสินค้าทางเรือ Freight
และ Shipping คำนวณค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้า อัตราแลกเปลียนแต่ละ
สกุลเงิน ตามท่าเรือ ออกรายงาน Invoice ,ใบเสร็จรับเงิน

โปรแกรมจัดการขนส่งสินค้าทางเรือ (บางส่วน)

- จัดการท่าเรือ ,ตู้คอนเทรนเนอร์
- ค้นหาราคา Freight
- จัดการขนส่งสินค้า แบบ Freight
- จัดการขนส่งสินค้า แบบ Shipping
- พิมพ์รายงาน Invoice
- พิมพ์รายงาน ใบเสร็จรับเงิน
- พิมพ์รายงาน ใบ Bill Of Lading
- พิมพ์รายงาน สรุปยอด Freight
- พิมพ์รายงาน สรุปยอด Shipping
- พิมพ์รายงาน ภาษีขาย

ลูกค้าของเรา

บริษัท เอ ที เอส โลจิสติคส์ จํากัดบริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด
อาคารไอมอลล์ (imall) ชั้น 2
เลขที่ 21 ถ. ศรีนครินทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 090-985-8823 อีเมล์: Support@WingPlusSolution.com
สำนักงาน: 02-003-0348
MD โทรศัพท์ : 086-655-6629
Copyright © 2013. All Rights Reserved.