โปรแกรมระบบ ERP ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการใช้งานบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ
ตามขั้นตอนและกระบวนการทำงานจริงของระเบียบปฏิบัติ ของราชการไทย
ผ่านการใช้งานจริงจากหลากหลายองค์กร


  คุณสมบัติโปรแกรม
 ระบบโครงสร้างองค์กร 
 ระบบธนาคาร 
 ระบบวางแผนและควบคุมงบประมาณ  ระบบเบิกค่าใช้จ่ายราชการ
 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน
 ระบบบริหารวัสดุคงคลัง  ระบบงานบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน
 ระบบบริหารครุภัณฑ์  ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)


  ระบบโครงสร้างองค์กร
ระบบสำหรับกำหนดข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เป็นระบบแรกที่ต้องกำหนดก่อนระบบอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในระบบต่างๆ
ซึ่งสามารถกำหนดสาขา ฝ่าย แผนก ตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด

 


 


  ระบบวางแผนและควบคุมงบประมาณ
ระบบวางแผนและควบคุมงบประมาณ เป็นการกำหนดงบประมาณ ในการเปรียบเทียบผลต่างที่ตั้งไว้กับรายได้และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กร
รองรับงบประมาณตามหน่วยงาน สามารถ กำหนดได้หลายปีงบประมาณ กำหนดกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และแผนยุทธ์ศาสตร์ มีวิธีการกำหนดงบประมาณเฉลี่ยทั้งปี
แบบรายเดือน ปรับวงเงิน โยกย้ายงบประมาณ รวมทั้งกันวงเงินเหลื่อมปี พร้อมรายงานตรวจสอบเปรียบเทียบงบประมาณ
 

 


  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นการบันทึกซื้อสินค้าโดยเริ่มจากทำใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยอ้างอิงข้อมูลเชื่อมโยงกับ e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เพื่ออ้างอิงไปทำรายการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยมีการอ้างอิงแผนงบประมาณและกิจกรรมของหน่วยงาน พร้อมทั้งสามารถระบุการทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง การบริหารสัญญา
การแบ่งงวดการส่งมอบงาน การกำหนดหลักประกันผลงาน ค่าปรับต่างๆ ได้
  


   ระบบบริหารวัสดุคงคลัง
ระบบบริหารวัสดุคงคลังเป็นการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสินค้าได้แบบ Real Timeของ เชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบงานเพื่อส่งวัสดุลงคลัง
และการบริหารคงคลังที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เช่น บันทึกเบิกใช้วัสดุ บันทึกสินค้ายกมา,การเบิก,การรับคืนจากยืม, การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
และการปรับปรุงวัสดุ มีรายงานความ เคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
 

 


   ระบบบริหารครุภัณฑ์
ระบบบริหารครุภัณฑ์เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสินค้าได้แบบ Real Timeของ เชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบงานเพื่อส่งครุภัณฑ์ลงคลัง
และการบริหารครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ เช่น บันทึกเบิกใช้ครุภัณฑ์ บันทึกสินค้ายกมา,การเบิก,การรับคืนจากยืม, การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
และการปรับปรุงวัสดุ มีรายงานความ เคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือ รอบรับครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ บันทึกซ่อมครุภัณฑ์

สามารถกำหนดอายุครุภัณฑ์ เพื่อนำไปคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และประมาณการค่าเสื่อม สามารถตรวจสอบการคิดค่าเสื่อมราคาได้ทันที
หลังจากบันทึกข้อมูล และสามารถ Post การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา ไปยังสมุดรายวันทั่วไป เพื่อลงบัญชีได้เลย
 
 


   ระบบธนาคาร
ระบบธนาคาร เป็นการบริหารจัดการเช็ครับ-จ่าย และเงินโอน หรือการบันทึกปรับปรุงเช็ค โดยมี รายงานรองรับทุกสถานะของเช็คแต่ละใบ การบันทึกฝาก-ถอน
เงินสดจากธนาคาร และนำเงินเข้าจากระบบ GFMIS เพื่อการ แสดงรายงานบัญชีกระทบยอดและเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือแยกตามสมุดบัญชี

 


   ระบบเบิกค่าใช้จ่ายราชการ
ระบบเบิกค่าใช้จ่ายราชการ เป็นการเบิกค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายไปราชการ โดยสามารถทำเรื่องขอยืมเงินราชการ และ นำใบเสร็จกลับมาเคลียร์ใบยืมเงินได้
และรองรับการทำใบงบหน้า บันทึกการขอส่งใบฎีกา อ้างอิงเลข GFMIS เพื่อออกใบคำสั่งไปคีย์ยังเครื่อง Terminal
ระบบยังเชื่อมโยงรหัส GL ของหน่วยงานและรหัส GFMIS ของกรมบัญชีกลาง การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณและระเบียบของราชการ
 
 


   ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน
ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยเชื่อมโยงจากระบบเบิกค่าใช้จ่ายราชการ และเอกสารใบตั้งหนี้ลูกหนี้
สามารถดึงไปทำรายการรับชำระได้เลย โดยระบบสามารถบันทึกจ่ายเงินยืมราชการ ขอตั้งเบิกเงินและจ่ายเงินตามฎีกา

 
 


   ระบบงานบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน
ระบบลูกหนี้และการรับเงิน เป็นการบันทึกรับชำระหนี้และบริหารยอดลูกหนี้คงค้าง สามารถรับชำระจากระบบและตัด ยอดหนี้ได้
  


   ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger เป็นการบันทึกบัญชีรายวันแยกประเภท การบันทึกยอดยกมาหรือเป็นการ Post ลง บัญชีของระบบอื่นๆแบบ Real Time
จากการบันทึกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง การรับ-จ่ายเงิน และของ ระบบอื่นๆ สามารถบันทึกปรับปรุงหรือปิดบัญชี รองรับการบันทึกรายวันแบบเร็วเพื่อการบันทึกภาษีมูลค่า
เพิ่มอัตโนมัติ รองรับการทำเอกสารขออนุมัติจ่ายเงิน สำหรับการ Post GL สามารถพิมพ์รายงานสมุดรายวัน ,บัญชีแยกประเภท ,งบทดลองงบกำไรขาดทุน
โดยระบบจะมีการผูกผังบัญชี GL ของหน่วยงานกับผังบัญชีของ GFMIS กรมบัญชีกลาง
  บริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด
อาคารไอมอลล์ (imall) ชั้น 2
เลขที่ 21 ถ. ศรีนครินทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 090-985-8823 อีเมล์: Support@WingPlusSolution.com
สำนักงาน: 02-003-0348
MD โทรศัพท์ : 086-655-6629
Copyright © 2013. All Rights Reserved.