โปรแกรมระบบ HRM ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการใช้งานบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ
ตามขั้นตอนและกระบวนการทำงานจริงของระเบียบปฏิบัติ ผ่านการใช้งานจริงจากหลากหลายหน่วยงาน


  คุณสมบัติโปรแกรม  
 ระบบโครงสร้างองค์กร
 ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน  ระบบการเลื่อนเงินเดือน
 ระบบจัดสรรอัตรากำลัง  ระบบวินัย  ระบบจัดการสวัสดิการ
 ระบบสรรหาและคัดเลือก  ระบบสมรรถนะของบุคลากร  ระบบการสอบคัดเลือก
 ระบบทะเบียนประวัติ  ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ระบบการประเมินและคัดเลือก
 ระบบบริหารเวลาการปฏิบัติงาน  ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเข็มวิริยะ
 ระบบบริการตัวเอง (Self-Service)


  ระบบโครงสร้างองค์กร
ระบบสำหรับกำหนดข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เป็นระบบแรกที่ต้องกำหนดก่อนระบบอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในระบบต่างๆ
ซึ่งสามารถกำหนดสาขา ฝ่าย แผนก ตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด

 


 


  ระบบจัดสรรอัตรากำลัง 


 
  ระบบสรรหาและคัดเลือก 


 
  ระบบทะเบียนประวัติ
 


 
  ระบบบริหารเวลาการปฏิบัติงาน

 


 
  ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
 


 
  ระบบวินัยและบทลงโทษ


 


 
  ระบบสมรรถนะของบุคลากร

 


 
  ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

   ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเข็มวิริยะ
 


 
  ระบบการเลื่อนเงินเดือน 


 
  ระบบจัดการสวัสดิการ
 


 
  ระบบการสอบคัดเลือก
 


 
  ระบบการประเมินและคัดเลือก
 


 
  ระบบบริการตัวเอง (Self-Service)


 
 
บริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด
อาคารไอมอลล์ (imall) ชั้น 2
เลขที่ 21 ถ. ศรีนครินทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 090-985-8823 อีเมล์: Support@WingPlusSolution.com
สำนักงาน: 02-003-0348
MD โทรศัพท์ : 086-655-6629
Copyright © 2013. All Rights Reserved.